ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุด

19 มิ.ย. by admin

ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุด

ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุด

เมื่อศึกษาวิวัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์พบว่า เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของตัวอ่อนได้วิวัฒนาการเติบโตไปเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังและระบบประสาทการเชื่อมต่อประสานของระบบประสาท จึงมีลักษณะเป็นเครือข่ายร่างแหครอบคลุมทั่วร่างกายจึงเป็นไปได้ที่จะสันนิษฐานว่า โครงสร้างของเส้นประธานซึ่งสัมพันธ์กับการประสาทอาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบเครือข่ายร่างแหเช่นเดียวกัน  เส้นประธานมีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดไทยเรียนนวดเพราะเป็นโครงสร้างที่นำมาใช้ในการอธิบายถึงความเป็นปกติสุขและความผิดปกติของร่างกายได้โดยเฉพาะความผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือกำเริบของลมจึงสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกตินั้นว่ามีความสัมพันธ์ กับเส้นประธานเส้นใด

จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึกแล่นของลมไปตามแนวเส้นได้ ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุดเมื่อนำเอา ความรู้เกี่ยวกับทางเดินของเส้นประธานจากคัมภีร์แผนนวดฉบับหลวงในรัชกาลที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับจุดจากแผนนวดวัดพระเชตุพน มาหาความสัมพันธ์กันจะปรากฏดัง ต่อไปนี้หลังจากการตรวจเบื้องต้น เช่น การซักถามการดู การฟัง การสัมผัส และ การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นสมมุฏฐานเส้นประธานเส้นใดแล้วให้ปฏิบัติดังนี้

1.กดจุดเพื่อตรวจสอบว่า สมมุฏฐานมาจากเส้นประธานเส้นนั้นจริงหรือไม่โดยกดจุดเริ่มต้นของเส้นประธานที่คิดว่าน่าจะเป็นเส้นสมมุฏฐานของโรค

– ถ้ามีความรู้สึกแน่นไปยังตำแหน่งที่ปวดแสดงว่าเกิดจากเส้นประธานนั้น แต่ถ้าไม่มีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวด ให้ทำตามข้อถัดไปดังนี้

2 . กดจุดผ่านของเส้นประธานที่คิดว่าน่าจะเป็นสมมติฐานของโรค  ถ้ามีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดแสดงว่าเกิดจากเส้นประธานนั้น ถ้าไม่มีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดให้ทำตามข้อต่อไปดังนี้

3  กดจุดอื่นๆของเส้นประธานที่คิดว่าน่าจะเป็นสมมติฐานของโรค

-ถ้ามีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดแสดงว่าเกิดจากเส้นประธานนั้นถ้าไม่มีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดอาจ เป็นเรื่องจากเส้นอื่นๆที่นอกเหนือจากเส้นประธาน เช่น เส้นปัตฆาต เส้นสันทฆาต เส้นรัตฆาต เป็นต้น

2.การวินิจฉัย เพื่อวินิจฉัยยืนยันได้ว่าอาการปวดนั้นเกิดจากเส้นประธานใดให้ทำการนวดรักษาโดย

1.นวดแนวนวดที่สัมพันธ์กับเส้นประธานนั้น

2.กดจุดเฉพาะซึ่งมีผลในการบำบัดอาการนั้น

หากสนใจหรืออยากนวดพื้นฐาน กดจุด  แนะนำให้ไปเรียนนวดแบบถูกต้องตามมาตฐานการนวด จะทำให้เรารู้แนวทางมากยิ่งขึ้น และสามารถนำวิชาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ

BSA ACADEMY