คุณค่าการนวดแผนไทยที่มีต่อสุขภาพ

6 ก.พ. by admin

คุณค่าการนวดแผนไทยที่มีต่อสุขภาพ

คุณค่าการนวดแผนไทยที่มีต่อสุขภาพ

การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาสุขภาพของชนชาติไทยมา ซึ่งสืบทอดมาช้านานจากการสั่งสมประสบการณ์ในการต่อสู้กับความเจ็บปวดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนมีหลักการในการปฏิบัติงานและวิธีการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและพัฒนามาเป็นลำดับคุณค่าของการนวดแผนไทย ประกอบด้วยคุณค่า 2 ด้าน คือในปัจจุบันการนวดแผนไทยเรียนนวด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งในด้านการส่งเสริมสุภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟู สามารยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ชุมชน และยังเป็นการพัฒนางานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากโรงเรียนสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่เปิดสอนทั่วไปค่ะ

BSA ACADEMY